قیمت روز کاغذ و مقوا

فلاف پالپ

برند:

ایرانی

محل تحویل:

تهران

با مواد اولیه سافت و هارد ویرجین

فلاف پالپ

برند:

Domtar Prime

محل تحویل:

FOB MERSIN - قیمت تا 23 آپریل / بارگیری APRIL - MAY

هزینه حمل تا هر یک از گمرکات ایران به صورت تراک یا ریلی به هزینه مذکور اضافه می گردد / سفارشات در عرض و گراماژ درخواستی

خمیر کاغذ سافت وود

برند:

ILIM GROUP

محل تحویل:

روسیه

هزینه حمل به صورت تراک تا گمرک درخواستی به هزینه اضافه می گردد / نوع خمیر سفید شده

خمیر کاغذ سافت وود

برند:

Pape Excellence

محل تحویل:

FOB MERSIN-TURKEY

هزینه حمل به صورت ریلی یا تراک به هزینه مذکور اضافه می گردد . / در سه گرید تولیدی قابل سفارش است / مطابق با TDS

خمیر کاغذ سافت وود